ای ناجی من تا همیشه تو میمانی و من معنی این دیوانگی را تو میدانی و من ●♪♫
از تو چه پنهان در هوایت نفس جان گرفته من کافری هستم که با تو ایمان گرفته ●♪♫
کجایی تو کجایی تو کجایی ندارم در سرم جز تو هوایی ●♪♫
تو با دلواپسیام آشنایی کجایی تو کجایی ●♪♫
کجایی تو کجایی تو کجایی ندارم در سرم جز تو هوایی ●♪♫
تو با دلواپسیام آشنایی کجایی تو کجایی ●♪♫