با عشق این قصه شروع میشه اون جا که عطر یاس میپیچه●♪♫
من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه●♪♫
آتشفشان تو قلب مرداشه کوهن که سر به زیر و آرومن●♪♫
من رشته کوهایی رو میشناسم که از ته دنیام معلومن●♪♫
مشق شهادت میکنن مردای این خاک از روی دست و بازوی سقای بی دست●♪♫
یه نخل بی سر سوخته تو خون و آتیش هرجای این خونه چراغ روشنی هست●♪♫
هیشکی ندیده قبل این مردم سپیدار شال دلیری و سلحشوری ببنده●♪♫
این جنگل افرا یه عمره نذر کرده وقت تبر خوردن میون خون بخنده●♪♫
کل عشیره باز پا میشن وقتی که جنگ و خون به پا میشه●♪♫
کل قبیله کوه میپوشن هر مرد هم سنگ دلا میشه●♪♫
وقتی برای عشق میجنگن رنگ سفر میگیره دنیاشون●♪♫
با موج و طوفان هم قسم میشن پای قطارای فشنگاشون●♪♫
پای قطارای فشنگاشون ●♪♫
مشق شهادت میکنن مردای این خاک از روی دست و بازوی سقای بی دست●♪♫
یه نخل بی سر سوخته تو خون و آتیش هرجای این خونه چراغ روشنی هست●♪♫
هیشکی ندیده قبل این مردم سپیدار شال دلیری و سلحشوری ببنده●♪♫
این جنگل افرا یه عمره نذر کرده وقت تبر خوردن میون خون بخنده●♪♫
عطری که توی شهر پیچیده با باد از آزادگی گفته●♪♫
وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میوفته●♪♫
هرجا یکی عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه●♪♫
عطر گلای یاس میپیچه اونجا که لاله واژگون میشه●♪♫
اونجا که لاله واژگون میشه●♪♫