همه جا رفتی به من حواست نیست

یکی نیست مثل تو که دوباره بیاد و بخواد ببره دلمو

ببره دلمو

نمیشه هیچکی تو جای تو با کسی پر نمیشه

دیگه نیست مثل تو

تو مگه دوستم نداشتی

چرا رفتی تنهام گذاشتی

دور شدی بی تو بی بهانه

هیچیکی مث تو یه من که پاش نیست

نذار بشم شکسته تر بازم به من یه سر بزن

یا بذار اینجا بمیرم یا بیا این قلبو ببر

رو در و دیوار دلم عکستو با عشق میکشم

هر کیو دوتایی میبینم از ته دل آه میکشم