پیشم که نیستی وقت نمیگذره
غم و غصه تو قلبم از همیشه بیشتره
ذل میزنم به چشمات وقتی که باشی
حتی پلک نمیزنم که بیشتر ببینمت
دلم شکست از این همه بی تفاوتی
جات تو قلب خستمه با این که بی وفا شدی