نیستی یه روزی من میمیرم از این درد●♪♫
قلبم فقط واسه تو زندگی میکرد●♪♫
هوا چه دلگیره بازم بارون زده●♪♫
انگار دیگه بارون برای من بده●♪♫
بیا از این روزا از همه چی خستم●♪♫
عمرم داره میره مگه تا کی هستم●♪♫
بسه دیگه دوری بسه دیگه عذاب●♪♫
از دست دارم میرم بیا منو دریاب●♪♫

پاییز رسیده خونه پس کجایی بیا دیگه●♪♫
بسه جدایی خستم از این چشم انتظاری●♪♫
پاییز رسید به جون من کجایی توی کدوم●♪♫
حال و هوایی بیا مگه دوسم نداری●♪♫
داره منو میکشه دلتنگی یعنی نمیدونی چقدر سنگی●♪♫
یعنی نمیدونی چقدر سخته باور کنی که همه چیت رفته●♪♫
پاییز رسیده خونه پس کجایی بیا دیگه●♪♫
بسه جدایی خستم از این چشم انتظاری●♪♫
پاییز رسید به جون من کجایی توی کدوم●♪♫
حال و هوایی بیا مگه دوسم نداری●♪♫