بارون که میباره میوفتم یاد روزی که ●♪♫

خودش نخواست بمونه همراهم باشه●♪♫

خودش نخواست قلبای ما با هم باشه●♪♫

دوستم نداشت گذشت از این دل وامونده●♪♫

تنهام گذاشت صداش تو گوشم جا مونده●♪♫

من این دردارو غصه ی فردارو پای کی بنویسم●♪♫

من از دلتنگی بعد هر آهنگی تو گریه هام خیسم●♪♫

مجبورم بسوزم با غم این دل خسته●♪♫

مجبورم بسازم با قلب شکسته●♪♫

مجبورم حرمت عشق زبونمو بسته●♪♫

مجبورم تو دل بریزم و به روم نیارم●♪♫

مجبورم پای رو شیشه دلم بذارم آخه از خاطره ها دارم●♪♫
خودش نخواست بمونه همراهم باشه ●♪♫

خودش نخواست قلبای ما با هم باشه●♪♫

دوستم نداشت گذشت از این دل وامونده●♪♫

تنهام گذاشت صداش تو گوشم جا مونده●♪♫

من این دردارو غصه ی فردارو پای کی بنویسم●♪♫

من از دلتنگی بعد هر آهنگی تو گریه هام خیسم●♪♫

مجبورم بسوزم با غم این دل خسته●♪♫

مجبورم بسازم با قلب شکسته●♪♫

مجبورم حرمت عشق زبونمو بسته●♪♫

مجبورم تو دل بریزم و به روم نیارم●♪♫

مجبورم پای رو شیشه دلم بذارم آخه از خاطره ها دارم●♪♫

مجبورم بسوزم با غم این دل خسته●♪♫

مجبورم بسازم با قلب شکسته●♪♫

مجبورم حرمت عشق زبونمو بسته●♪♫

مجبورم تو دل بریزم و به روم نیارم●♪♫

مجبورم پای رو شیشه دلم بذارم آخه از خاطره ها دارم●♪♫