ای جمعه ی دیدارت پایان پریشان●♪♫

باز آیا خلاصم کن از بی سرو سامانی●♪♫

از مهر تو لبریزم ای ماه دل انگیزم●♪♫

برگم که چنین عاشق بر پای تو میریزم●♪♫

با یاد سر مستم دل بردی و دل بستم●♪♫

هر جمعه نه هر لحظه من منتظرت هستم●♪♫

هر جمعه نه هر لحظه من منتظرت هستم●♪♫

بیا مهدی●♪♫

آرامش دل هایی آرام دل مایی●♪♫

ای پادشاه خوبان وقت است که باز آیی●♪♫

ای پادشاه خوبان وقت است که باز آیی●♪♫

بیا مهدی●♪♫
پیراهن یارم کو آشفته و آشوبم●♪♫

یعقوبم نیستم اما هم گریه یعقوبم●♪♫

میسوزم از این حجران میبارم از این دوری●♪♫

آخه چه کنم از با این مشتاقی و دوری●♪♫

با یاد سر مستم دل بردی و دل بستم●♪♫

هر جمعه نه هر لحظه من منتظرت هستم●♪♫

هر جمعه نه هر لحظه من منتظرت هستم●♪♫

بیا مهدی●♪♫

آرامش دل هایی آرام دل مایی●♪♫

ای پادشاه خوبان وقت است که باز آیی●♪♫

ای پادشاه خوبان وقت است که باز آیی●♪♫

بیا مهدی●♪♫