اتاق تاریک و بی تحرک
ماه توی پنجره ترک خورد
دیوارا خسته شدن از نگاهم
ساعت تنهاییام و می شمرد
یه دیوونه تو دل واپسی هاش
به تو فکر می کنه هر لحظه انگار