بپیچ مث زوزه باد بگیر زندگیم و باز بذار آشوب بشه دلم بذارش قلب و زیر پات
این غرورو له کنش دل و به من بسپارش من همش درگیرتم و این غصه ها رو کم کنش
بزن بریز به هم دار و ندارم و بگیر ازم ببین ازت هنوزم نه نشدم سیر بیا
بزن داغون کنش این غرور بی تو باز بارون شدش آسمونم بیا بگم همش و واست من
تا دیر نشده باز تا دیر نشده باز