آهای همه ی قرارم کیو جز تو دارم تو اومدی تو زندگیم شدی دارو ندارم●♪♫

غمم نیست دیگه با تو نه هیچکی دیگه جا تو نه نمیگیره تو قلبم دردونه ی قلبم●♪♫

با تو با تو من غرق حال خوبم دوست دارم آهای عزیز تر از جونم میلرزه دلم●♪♫

تا اینکه میام بگم من اونم که یه دل نه صد دل عاشقتم●♪♫

عاشقونه عاشقونه خیلی شیک و بی بهونه حاضری دلتو بدی به دل یه آدم دیوونه●♪♫

مثله من من که برات مردم دم خودم گرم که زدم دلتو بردم●♪♫

عاشقونه عاشقونه خیلی شیک و بی بهونه حاضری دلتو بدی به دل یه آدم دیوونه●♪♫

مثله من من که برات مردم دم خودم گرم که زدم دلتو بردم●♪♫
قلبتو بسپار به من آخه عاشق شدن با تو یعنی غصه هاتو بدی دست باد و●♪♫

شاد و شیرین و فرهاد و دوباره تکرار کنیم دوباره پرواز کنیم●♪♫

با تو با تو من غرق حال خوبم دوست دارم آهای عزیز تر از جونم میلرزه دلم●♪♫

تا اینکه میام بگم من اونم که یه دل نه صد دل عاشقتم●♪♫

عاشقونه عاشقونه خیلی شیک و بی بهونه حاضری دلتو بدی به دل یه آدم دیوونه●♪♫

مثله من من که برات مردم دم خودم گرم که زدم دلتو بردم●♪♫

عاشقونه عاشقونه خیلی شیک و بی بهونه حاضری دلتو بدی به دل یه آدم دیوونه●♪♫

مثله من من که برات مردم دم خودم گرم که زدم دلتو بردم●♪♫