به عشق دیدنت من دیوونه
نشستم روی پله های خونه
امیدوارم تا وقتی بر میگردی
نفس کشیدنو یادم بمونه